GRUPS DE TREBALL : Dins l´ACEDE s´han creat diversos grups de treball, formats per empresaris, directius i executius d´un mateix sector, cadascun promou accions i tasques d´assessorament que algunes es duen a terme amb projectes, amb la realització de jornades de gran interès.

02 de maig del 2006

Aquests grups tècnics creats en els següents àmbits, tenen com a prioritat el desenvolupament d´algunes de les línies estratègiques 2006-2007, així com d´altres activitats que puguin sorgir a iniciativa dels seus membres. Turisme: Desenvolupament, implantació i dinamització del turisme català Relacions institucional i màrketing: Trobades amb el catàleg definit de mitjans de premsa econòmica i empresarial, divulgació i seguiment dels actes i activitats d´ACEDE. Desenvolupament d´una revista de caràcter trimestral amb la promoció de les activitats d´ACEDE, elaboració d´una memòria anual, coordinació de totes publicacions que es fan (llibres, revista, fulletons, etc.). Serveis a la comunitat: Format per els sectors Seguretat Privada, Neteges, Serveis Auxiliars… Promourà les bones practiques, codis ètics en la contractació publica de l´administració Catalana. Sanitat: Regulació de las medicines naturals i naixement de la patronal sectorial. Formació: Aglutina als professionals del sector, per defensar un projecte comú amb una sola veu a Catalunya. Tic: Promoure totes les tecnologies d´informació i comunicació dintre de les organitzacions Catalanes. Social: Promoure l´estat del benestar i l´acció social a les organitzacions Catalanes. Immobiliari: Aconseguir informació de l´Administració Pública en relació als temes immobiliaris i interrelacionar-se amb altres empresaris del sector.